Algemene voorwaarden

Artikel 1: Overeenkomst

1.1 Deze overeenkomst bevat de algemene voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op de aangeboden informatie en diensten van Dolphin Publications B.V. en alle bijbehorende websites, platformen en events. Onder andere Techzine.nl, Techzine.eu, Techcalendar.eu, Techcareer.eu en ContentReveal. De gebruiker (bezoeker, klant, partner of leverancier) van de websites en van eventuele aangeboden events en diensten, wordt geacht deze algemene voorwaarden gelezen te hebben en akkoord te zijn gegaan.

1.2 Dolphin Publications B.V. behoudt zich het recht voor om op elk moment deze algemene voorwaarden te wijzigen. De aangepaste voorwaarden zijn automatisch van kracht zijn voor iedere gebruiker.

1.3 Tevens zijn de algemene voorwaarden van Dolphin Publications B.V. van toepassing op iedere overeenkomst tussen een gebruiker en Dolphin Publications B.V. voor de gehele looptijd van deze overeenkomst.

1.4 Offertes van Dolphin Publications B.V. zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Offertes kunnen te allen tijde worden ingetrokken, echter na ontvangst van een aanvaarding slechts binnen 48 uur.

1.5 Het aanbod bevat volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod te maken.

1.6 Dolphin Publications B.V. is gerechtigd zijn rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst over te dragen aan Derden met schriftelijke kennisgeving aan de gebruiker. De gebruiker kan zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst alleen overdragen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Dolphin Publications B.V., welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden, waarbij Dolphin Publications B.V. aanvullende voorwaarden kan stellen.

1.7 De gebruiker staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens op basis van welke Dolphin Publications B.V. zijn aanbieding volledig dan wel gedeeltelijk heeft gebaseerd. De gebruiker betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van Dolphin Publications B.V. dient te voldoen, juist en volledig zijn. Alle gegevens welke in tekeningen, afbeeldingen, websites, offertes, reclamemateriaal, social media e.d. worden vermeld, binden de Dolphin Publications B.V. niet, tenzij Dolphin Publications B.V. uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeldt.

1.8 Ter zake de door Dolphin Publications B.V. verrichte prestaties en de daarvoor door gebruiker verschuldigde bedragen, leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Dolphin Publications B.V. volledig bewijs op, onverminderd het recht van gebruiker tot het leveren van tegenbewijs.

1.9 Alle door Dolphin Publications B.V. vermelde of genoemde prijzen en tarieven zijn ‘in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief administratie-, reis- en verblijfkosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

1.10 Alle door Dolphin Publications B.V. gegeven begrotingen en voorcalculaties zijn indicatief, tenzij Dolphin Publications B.V. schriftelijk anders vermeldt. gebruiker kan hier geen rechten aan ontlenen.

1.11 Dolphin Publications B.V. is gerechtigd prijzen te wijzigen. De gebruiker is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de prijswijziging, indien de stijging meer dan 10% bedraagt. Opzegging dient bij aangetekend schrijven plaats te vinden.

1.12 Een aanvaarde opdracht leidt slechts tot een inspanningsverbintenis van Dolphin Publications B.V.. Dolphin Publications B.V. verplicht zich opdrachten naar beste inzicht en vermogen, rekening houdende met de stand der techniek en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uit te voeren.

1.13 Het staat Dolphin Publications B.V. vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door een door Dolphin Publications B.V. aan te wijzen personeelslid(leden) en/of ingeschakelde Derde(n) uit te laten uitvoeren, in ieder geval onder de voorwaarde zoals omschreven in artikel 2. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.14 De gebruiker verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot de overeengekomen doelstellingen voor één webpagina.

1.15 Opgegeven termijnen voor levering door Dolphin Publications B.V. zijn indicatief. Deze zijn nimmer als fatale termijnen aan te merken. Dolphin Publications B.V. spant zich naar behoren in om de overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of opgegeven termijn brengt Dolphin Publications B.V. niet in verzuim. Dolphin Publications B.V. dient derhalve middels een aangetekend verzonden ingebrekestelling een redelijke termijn van minimaal 21 dagen geboden te worden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

1.16 Dolphin Publications B.V. is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die, vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden, waaronder omstandigheden veroorzaakt door gebruiker, waaronder het niet tijdig aanleveren van de juiste informatie of data, welke zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.

1.17 Dolphin Publications B.V. heeft het recht geleverde diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien gebruiker ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Dolphin Publications B.V. niet nakomt en/of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden en/of op verzoek van het bevoegde gezag. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ondanks de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 2: Aansprakelijkheid

2.1 Dolphin Publications B.V. is niet verantwoordelijk voor onjuistheden of tekortkomingen, dan wel enig ander gebrek in de gegevens of informatie die is gepubliceerd op de websites of gedeeld via andere platformen of events. Dit geldt voor zowel de gegevens of informatie die geplaatst zijn door Dolphin Publications B.V., dan wel een medewerker, als voor eventuele bijdragen door (externe) gebruikers.

2.2 Dolphin Publications B.V. biedt de websites, platformen en events aan zoals die op dat moment zijn. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van geavanceerde technieken. Dolphin Publications B.V. is niet aansprakelijk voor het eventueel uitvallen of slecht functioneren hiervan.

2.3 Op de website bevinden zich links naar websites van derde partijen. Er wordt geen controle uitgevoerd op de informatie of het beleid die door deze websites worden aangeboden. Dolphin Publications B.V. is derhalve niet verantwoordelijk voor informatie of gegevens op websites van derde partijen. Dit betekent niet dat Dolphin Publications B.V. de mening / informatie/ gegevens van een derde partij op enigerlei wijze goedkeurt of er enige associatie mee heeft.

2.4 Eventuele tekortkomingen in de informatie of gegevens van Dolphin Publications B.V. geeft geen recht op enige vorm van financiële compensatie. Dolphin Publications is niet aansprakelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte of incidentele schade, winstderving, gevolgschade, reputatieschade of voor schade welke veroorzaakt is door nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

2.5 De informatie en gegevens op de websites en platformen worden met hoge frequentie gewijzigd. Dolphin Publications B.V. behoudt zich dan ook het recht om op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren.

2.6 Dolphin Publications B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voorkomt uit deelname aan een event of activiteit. Meedoen aan events en activiteiten, in welke vorm dan ook, is geheel op eigen risico.

2.7 Indien en voor zover Dolphin Publications B.V. jegens de gebruiker tot enige schadevergoeding verplicht is voor directe schade, dan wel voor een toerekenbare tekortkoming, komt deze schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot het bedrag van de overeenkomst, dan wel, indien er meerdere facturen zijn, de betreffende of laatste factuur, te allen tijde met een maximum van € 500,-.

2.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de gebruiker na het ontstaan van de schade deze zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is, en in ieder geval binnen acht dagen na het intreden van de schade, dit gedetailleerd en per aangetekend aan Dolphin Publications B.V. meldt.

2.9 Dolphin Publications B.V. is nimmer aansprakelijk voor, al dan niet opzettelijk, door Derde(n) toegebrachte schade, waaronder doch niet uitsluitend verminderde prestaties van de dienst, het verloren gaan van data dan wel onrechtmatig verkregen toegang, DDoS aanvallen en aanvallen van hackers en virussen.

2.10 De gebruiker dient te allen tijde een ingebrekestelling te versturen bij klachten of claims. Een ingebrekestelling dient per aangetekende post verzonden te worden en een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Dolphin Publications B.V. in staat is adequaat te reageren en de klacht te onderzoeken. Een ingebrekestelling dient een redelijke termijn van minimaal 21 dagen te bevatten.

Artikel 3: Intellectueel eigendom en copyright

3.1 De gebruiker erkent nadrukkelijk dat de intellectuele eigendomsrechten op de websites, platformen en events en de daar gepubliceerde gegevens (teksten, foto’s, afbeeldingen, lay-out) in handen van Dolphin Publications B.V. zijn en blijven.

3.2 Het is een gebruiker, dan wel een derde, verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dolphin Publications B.V., enige op de website gepubliceerde gegevens (geheel of gedeeltelijk) openbaar te maken, dan wel te verveelvoudigen. Deze gegevens mogen dus niet worden gereproduceerd, gepubliceerd, verkocht of in enige andere vorm worden verspreid, anders dan via de kanalen van Dolphin Publications B.V.

Artikel 4: Privacyregeling

4.1 Dolphin Publications B.V. respecteert de gegevens en privacy van de gebruikers. Dolphin Publications B.V. heeft een privacy statement opgesteld om kenbaar te maken hoe er met persoonsgegevens omgegaan wordt. Kort samengevat komt het erop neer dat we persoonsgegevens alleen gebruiken voor het leveren van een optimale website en ervaring. Indien er persoonsgegevens gedeeld worden met een externe partij moet de gebruiker hiervoor expliciet toestemming geven. Enkele uitzonderingen hierop zijn de Belastingdienst, of wanneer we dit juridisch verplicht zijn. We zijn een Nederlands bedrijf en volgen de Nederlandse wet.

4.2 Tijdens een bezoek aan de website kunnen wij informatie opslaan op de computer van de gebruiker in de vorm van Cookies, mits hier toestemming voor gegeven wordt. Een Cookie is een heel klein bestand waarin basis informatie wordt opgeslagen. Via een Cookie kan worden nagegaan wanneer de gebruiker eerder op onze websites of platformen is geweest en of de gebruiker bepaalde voorkeuren heeft. Voor een compleet overzicht van alle cookies verwijzen we graag naar de privacy statement.

Artikel 5: Onvoorziene situaties

5.1 Indien zich er een situatie voordoet waar niet in voorzien is in de Algemene Voorwaarden of Privacyverklaring, kan dit worden voorgelegd aan Dolphin Publications B.V. via info@dolphin.pub. Dolphin Publications B.V. zal hier dan op reageren en die reactie zal bindend zijn.

5.2 Alle geschillen tussen Dolphin Publications B.V. en de gebruiker worden beheerst door Nederlands recht en worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Dolphin Publications B.V. gevestigd is.

Dolphin Publications

Dolphin Publications richt zich op IT-professionals en zakelijke beslissers. We onderscheiden ons van andere media op kennis, inhoud en diepgang. Onze redactie weet exact wat er speelt in de markt, hoe de oplossingen in elkaar zitten, hoe ze werken en waar behoefte aan is. Met een goed inhoudelijk verhaal bereik je de doelgroep veel beter.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram